privacyverklaring

zorgvuldige

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Staffice van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u onze website bezoekt en via die weg informatie aanvraagt en/of zich bij ons aanmeldt, als u een dienst afneemt of als u telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over de verwerking van deze gegevens.

verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Staffice, gevestigd aan de Molenwerf 4-C7 te Amsterdam is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Staffice is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.

Het kan zijn dat we een specifieke privacyverklaring hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt de specifieke privacyverklaring. Staffice stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.

doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Staffice verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens:
•    om contact met u te kunnen opnemen;
•    om informatie te sturen;
•    voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;
•    voor het uitvoeren van de administratie;
•    voor het maken van planningen, en
•    voor het maken van een forecast.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Staffice te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Staffice, kunt u een e-mail sturen onder vermelding van ‘afmelden’ naar: info@staffice.nl.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot onze activiteiten, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in de e-mail die Staffice verstuurt, of een e-mail sturen onder vermelding ‘afmelden’.

rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende privacywetgeving mag Staffice alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslag.
Staffice hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
•    in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
•    om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
•    in verband met de gerechtvaardigde belangen van Staffice, waarbij Staffice erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en blijft. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
    ◦  het maken van studies, modellen en statistieken;
    ◦  de uitoefening en de verdediging van de rechten van Staffice, bijvoorbeeld bij geschillen;
    ◦  het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Staffice door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die wij daarbij gebruiken is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie cookies op onze website).

beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Staffice heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

uitwisseling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en ontvangen door diverse afdelingen binnen Staffice of door onze toeleveranciers. Met derde partijen (toeleveranciers) worden alleen gegevens uitgewisseld die noodzakelijk zijn om onze wettelijk verplichtingen te voldoen en service te bieden. Er zullen geen gegevens worden uitgewisseld met een derde leverancier voor marketing- of winstdoeleinden.

Staffice ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. Staffice kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Staffice

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Staffice of indien Staffice bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Staffice uw privacybelang altijd laat meewegen. Staffice wisselt gegevens uit met de aan Staffice gelieerde ondernemingen.  

geen commercieel gebruik

staffice zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. 

correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Staffice kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

bewaren van persoonsgegevens

Staffice bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

uw rechten omtrent uw privacy

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy-gerelateerde zaken met kenmerk ‘privacyverklaring’ sturen aan:

STAFFICE
Molenwerf 4-C7
1014 AG Amsterdam

Of via e-mail:
info@staffice.nl.

U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

V1 – 01-05-2019

dank dat je ons hebt benaderd!

thanks for getting in touch with us!

X

Terugbelverzoek

op zoek naar werk? Vul het onderstaande formulier in en wij bellen je in no-time terug!

Looking for job? fill the form and we will contact you!